Oznámení

Projekt přeměny a informace společníkům, věřitelům a dalším osobám o rozdělení odštěpením se vznikem nových společností ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev společnosti PIKAZ s.r.o.

Jednatelé společnosti PIKAZ s.r.o., se sídlem Praha 2-Nusle, Oldřichova 97/51, PSČ: 128 00, IČO: 471 17 745, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12518 (dále též „Společnost“),

o z n a m u j í

svým společníkům, věřitelům a dalším osobám, že uveřejnila na této své internetové stránce „Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nových společností ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zák.č. 125/2008., o přeměnách obchodních společností a družstev“ Společnosti.

Upozornění pro věřitele Společnosti:

Jednatelé Společnosti upozorňují věřitele na jejich práva uvedená v ustanoveních § 35 až 39 zák.č. 125/2008., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále též „PřeměnZ“), především na:

1.) právo věřitele ve smyslu a za podmínek uvedených v ustanovení § 35 a § 36 PřeměnZ požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek, přihlásí-li své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám s tím, že marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká;

2.) práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona, která nejsou ustanoveními § 36 a § 37 Přeměn dotčena, ve smyslu a za podmínek uvedených v ustanovení § 38 PřeměnZ za podmínky existence těchto cenných papírů;

3.) právo věřitele ve smyslu a za podmínek uvedených v ustanovení § 39 PřeměnZ požadovat, aby byl splacen zcela vklad Společnosti, za podmínky, že nebyl zcela splacen;

Upozornění pro společníky Společnosti:

Jednatelé Společnosti upozorňuje společníky na jejich práva uvedená v ustanoveních § 285 a 285a PřeměnZ, především na:

1.) právo na zaslání dokumentů uvedených v ustanovení § 285 odst. 1 PřeměnZ, a to projektu rozdělení, účetních závěrek uvedených v ustanovení § 285 odst. 1 písm. b), c), d) PřeměnZ, 2.) právo na seznámení se v sídle Společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění v ustanovení § 285 odst. 2 PřeměnZ.

Jednatelé Společnosti dle ustanovení § 285a odst. 2 PřeměnZ upozorňují společníky na skutečnost, že dokumenty uvedené v ustanovení § 285 odst. 1 PřeměnZ nebudou uveřejněny na internetových stránkách ve smyslu ustanovení § 285a odst. 1 PřeměnZ, neboť jsou zaslány společníkům elektronicky a jsou navíc zpřístupněny společníkům v sídle Společnosti.

Bližší informace o nahlédnutí do dokumentace:

Dokumenty, které musí být k nahlédnutí v sídle Společnosti, budou k nahlédnutí na adrese: Praha 2-Nusle, Oldřichova 97/51, PSČ: 128 00, v zasedací místnosti společnosti, a to každý pracovní den od 09.00 hod. – 11.00 hod. a od 14.00 hod. – 16.00 hod.

V Praze dne 30.10.2017

Jednatelé společnosti PIKAZ s.r.o.

Odkaz na projekt ke stažení: Projekt_rozdeleni_odstepenim_PIKAZ_2017-10-30.pdfPokračovat na webové stránky společnosti PIKAZ s.r.o.